۲۴ مهر ۱۳۹۶

تسهیل در روند تجاری‌سازی فناوری‌ها یکی از وظایف جهاد دانشگاهی است

رییس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان (ستفا) جهاد دانشگاهی گفت:‌ جهاد دانشگاهی خود را موظف به تسهیل‌گری در روند تجاری‌سازی فناوری‌ها می‌داند.