۱۰ آبا ۱۳۹۳

منابع ایدرو به دلیل اجرای سیاست های اصل ۴۴ محدود شده است

معاون توسعه فناوری و صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: منابع ایدرو به دلیل اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ محدود شده بنابراین در برخی حوزه ها هرچند پیشرفته و نوین باشد، ایدرو دیگر وارد نخواهد شد، زیرا این بخش در کشور متولی دارد.