۲۸ آبان ۱۳۹۳
رئیس کل گمرک ایران:

تعرفه واردات خودرو برای سال آینده هنوز مشخص نشده است

رئیس گمرک ایران گفت: در رابطه با تعرفه خودرو و میزان درآمد گمرک در سال ۱۳۹۴ هیچ تصمیم گیری صورت نگرفته است.