• صفحه اول
  • رئیس گروه مستقل شیمی دانشگاه امیرکبیر
۲۵ آبا ۱۳۹۳

شیمیدانها مخالف تولید بنزین توسط پتروشیمی‌ها بودند

برای تاکید بر استاندارد بودن بنزین پتروشیمی‌ها باید مشخص شود که چه موادی در آن به کار رفته است؛ حال باید از رئیس قبلی سازمان استاندارد پرسید مطابق کدام استاندارد اجازه تولید این بنزین را به پتروشیمی‌ها داده است.