• صفحه اول
  • رئیس کمیته جذب شورای انقلاب فرهنگی
۲ آذر ۱۳۹۵

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:امید شورای انقلاب فرهنگی در دوسال آینده به جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با سیاستی که اتخاذ کرده در ۵ سال آینده سالیانه ۵ هزار عضو هیات علمی جذب می کند و این بحث را دکتر میرزاده در شورای انقلاب فرهنگی مطرح کردند و با روندی که بعضا در هیات های مرکزی جذب که پرونده ها را نگاه می کنیم حرف دکتر میرزاده درست است و این امر تحقق می یابد و همیشه تعداد پرونده هایی که از طرف دانشگاه آزاد اسلامی برای صدور حکم به هیات مرکزی جذب می آیند یک وزنه سنگینی هستند.