۵ ارد ۱۳۹۵

طعنه ابتکار به مدافعان تراریخته: برای ذخایر زمین «نگهبانی دانا» باشید

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه سمینار بین‌المللی «محیط زیست، دین و فرهنگ» در مورد آثار دخالتهای انسان بر طبیعت – مانند فرآورده‌های تراریخته و دستکاری شده ژنتیکی – گفت بر ذخایر زمین باید «نگهبانی دانا» بود.