۲۵ اسف ۱۳۹۵

بررسی خصوصی‌سازی آموزش عالی

بحث خصوصی‌سازی آموزش عالی یکی از برنامه‌های کلان کشور است که در مسیر خود با تهدیدی مواجه شده و این بار در قالب حذف عبارت غیرانتفاعی خود را نمایان ساخته است.

۱۰ خرد ۱۳۹۵

بودجه وزارت علوم برای دانشگاه غیرانتفاعی اختصاص نیافت

رییس اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی گفت: وزارت علوم بودجه ای به این دانشگاه به خاطر غیر دولتی بودن آن اختصاص نمی دهد.