۳۰ فرو ۱۳۹۶
با درخواست وزارت جهاد کشاورزی؛

حق‌آبه کشاورزی به صورت حجمی تخصیص می‌یابد

سرافرازی، مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی: تا پایان سال جاری، حق‌آبه بخش کشاورزی به صورت حجمی تخصیص می‌یابد. تا پایان سال، تحویل آب از ۲۵ سد به صورت حجمی به پایان می‌رسد و به تدریج برای سایر سدهای کشور نیز این برنامه را پیگیری خواهیم کرد. وزارت جهاد کشاورزی روی نظام‌های بهره‌برداری برای دریافت حجمی آب، اقدامات مناسبی انجام داده است و تشکل‌هایی که باید حق‌آبه تخصیص یافته از سدها را تحویل بگیرد، سازماندهی کرده است. برای آب‌های زیرزمینی، بحث تعادل بخشی در دست اجرا است.