۳۱ ارد ۱۳۹۳

جمع آوری روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه از میدان نفتی فروزان

با راه اندازی سکوی جمع آوری گازهای همراه میدان نفتی فروزان، روزانه از سوزانده شدن حدود ٢٠٠ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری می شود.