۲۱ دی ۱۳۹۵

تولید کامیون نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافت

آذرماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۱۹.۵ درصد افزایش یافت.

۲۹ شهر ۱۳۹۴

توقف خط تولید کامیون در ۴ شرکت داخلی

تولید انواع کامیون در چهار شرکت خودروساز داخلی متوقف شد.