۱۷ فرو ۱۳۹۶
حجتی خبر داد؛

توسعه صنایع جانبی کشاورزی در مناطق مستعد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه های خوبی برای توسعه صنایع جانبی در مناطق مستعد کشاورزی داریم.