۱۲ شهریور ۱۳۹۶
دانشگاه‌ها

اعتبارات تعمیر و تجهیز به دانشگاه‌ها پرداخت شد

معاون مالی واداری وزارت علوم گفت: اعتبارات مربوط به تعمیر و تجهیز سال ۹۶ دانشگاه ها از سوی سازمان برنامه پرداخت شد.