۲۷ ارد ۱۳۹۶

طرح تحول سلامت؛ ظاهری خوب با باطنی نادرست و غیرکارشناسی

یک کارشناس حوزه سلامت در خصوص اثرات سوء طرح تحول سلامت گفت: در طرح تحول سلامت به دلیل اینکه قانون‌گذاران و ذی‌نفعان، پزشکان هستند، زمینه برای درمان القایی یعنی درمانی که مردم به آن احتیاج ندارند توسط پزشکان فراهم می‌شود.

۴ خرد ۱۳۹۵

بررسی تجربه خارجی در حوزه تامین مالی نظام سلامت

یکی از اصول مهم و اساسی در ساختار نظام سلامت تفکیک سیاستگذار، ارائه دهنده و خریدار خدمت از یکدیگر است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه سلامت این مسئله یک اصل مبنایی بوده و اصلاحات ساختاری بر این اساس صورت گرفته است.

۴ اسف ۱۳۹۲

تامین مالی بخش سلامت با مدل مشارکت عمومی-‌خصوصی

دانش جعفری: شرایط کشور و شرایط حوزه سلامت از نظر مالی به گونه‌ای است که امکان تامین خواسته‌ها و بخشی از نیازهای مالی به تنهایی از طریق بودجه دولت امکانپذیر نیست.