۲۱ دی ۱۳۹۵

تولید کامیون نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافت

آذرماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۱۹.۵ درصد افزایش یافت.

۲۶ شهر ۱۳۹۴
ناوگان اتوبوسرانی کشور تشنه نوسازی

صنعت تولید اتوبوس در حالت اغما

ناوگان اتوبوسرانی کشور رو به فرسودگی است و نیاز تأمین اتوبوس در سال های آینده وجود دارد. از طرفی تولید اتوبوس در کشور وضعیت مناسبی ندارد. در صورت سیاست گذاری مناسب وزارت صنعت می توان با استفاده از تقاضای موجود، موجب ارتقای توان ساخت داخل در خصوص تولید اتوبوس شد.