۱۰ بهمن ۱۳۹۴
سالار آملی در سمینار دانشگاه بین المللی در ایران:

پایه دیپلماسی فناوری توسعه کرسی‌های زبان فارسی و استفاده از ظرفیت ایرانیان نخبه خارج از کشور

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل گفت: توسعه کرسی‌های زبان فارسی و استفاده از ظرفیت ایرانیان نخبه خارج از کشور پایه های دیپلماسی علم و فناوری است.