۲۰ آبا ۱۳۹۶
بررسی آثار مهمترین رویدادها بر اشتغال کشاورزی طی 60 سال گذشته

بیکاری و مهاجرت؛ میوه تلخ اصلاحات ارضی

با مرور تاریخچه ۶۰ ساله کشاورزی مشاهده می‌شود آنچه بیش از همه اثرات سوء بر بخش کشاورزی تحمیل کرده، نه تحریم، نه جنگ و نه حتی کاهش بارش بوده. آنچه بیش از هر عامل دیگری در بلند مدت بر بخش کشاورزی تاثیر داشته، سیاست‌های اعمال شده در کشاورزی است.

۱۰ خرد ۱۳۹۶
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران:

شکل گیری شرکت‌های کشت و صنعت و تجمیع زمین‌های کشاورزی یک ضرورت است

صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: اراضی بالای ۲ هزار هکتار در کشور ما الان تنها ۶۴ قطعه است و با این شرایط نمی توانیم نیاز کشاورزی مدرن را در کشور برآورده و پیاده سازیم و بهره وری را افزایش دهیم و مصرف آب را کاهش؛ این یک واقعیت است که در الگوهای کوچک و زمین های کوچک تنها می توان کشاورزی سنتی را پیش برد و فقط امکان بهبود محدود و مکانیزه کردن های سنتی وجود دارد. شکل گیری شرکت‌های کشت و صنعت و تجمیع زمین‌های کشاورزی یک ضرورت است.

۱۷ فرو ۱۳۹۶

اصلاحات ارضی و تأثیر آن بر مدیریت واحد منابع آب و خاک

پیش از اصلاحات ارضی، منابع آب و خاک بطور متمرکز و به هم پیوسته توسط کشاورزان مدیریت می‌شد. اصلاحات ارضی باعث برهم خوردن نظام مذکور در هر دو بخش آب و زمین شد. ساختار شکل‌ گرفته پس از اصلاحات ارضی در مدیریت منابع آب (وزارت نیرو) نگاهی غیرتخصصی بر مفهوم تولید و امنیت غذایی در کشور داشته و آب را بیشتر به مثابه نهاده‌ای جهت تولید برق می‌پندارد.