• صفحه اول
  • استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران
۲۱ شهر ۱۳۹۶

دانشگاه، مرجع اصلی تخصص‌گرایی و پیشرفت پایدار

وزارت علوم نیازمند هوشمندی و کارآمدی و به‌روز بودن است و اگرنه «فاصله علمی» ما با جهان پیشرفته صدچندان خواهد شد و از همه مهم‌تر علم ما پاسخگوی نیاز جامعه، دولت و بخش خصوصی نخواهد بود و زبان تعامل با جهان را از دست خواهیم داد.