• صفحه اول
  • استاد تمام دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس
۲ تیر ۱۳۹۴

۵۰هزار عضو هیئت علمی جدید نیاز داریم

مسئله جذب هیئت و استاندارد کردن نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌های کشور؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های چند سال اخیر در حوزه آموزش عالی کشور بوده است.