۲۸ تیر ۱۳۹۵
قاضی زاده هاشمی:

افزایش ناگهانی بیمه شدگان به طرح تحول سلامت ضربه زد

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: افزایش ناگهانی شمار بیمه شدگان به طرح تحول سلامت ضربه زد و به جای اینکه پنج میلیون تن، بیمه رایگان شوند به یکباره ۱۱ میلیون بیمه شدند.