۱۹ اسفند ۱۳۹۵

اجرای سند تحول بنیادین وظیفه اصلی دولت دوازدهم در حوزه آموزش و پرورش

کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت توجه جدی به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پروش، گفت: وظیفه اصلی دولت دوازدهم در حوزه آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین بر مبنای برنامه ششم توسعه و همچنین جبران عقب افتادگی‎ها در این حوزه است.

۲ اسفند ۱۳۹۵
"طرح تحول سلامت" و "رئیس جمهور دوازدهم"

راه و بیراه طرح تحول سلامت

با افزایش بیماری های واگیردار در سال های اخیر و در پی آن افزایش هزینه های سلامت از جیب مردم، دولت با رویکرد افزایش منابع عمومی، طرح تحول سلامت را تصویب و اجرا کرد. این رویکرد دولت برای کاهش هزینه‌های بیمار، چالش هایی را برای وزارتخانه بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ایجاد کرده است.

۲۶ بهمن ۱۳۹۵

جامعه کارشناسی کشور باید به انتخابات ورود کند

طرح «آقای رئیس جمهور» یکی از ایده‌هایی است که به دنبال افزایش حضور و اثر کارشناسان در گفتمان حاکم بر انتخابات است. این طرح ترکیبی از تکنیک‌های رسانه‌ای و محتوای کارشناسی بوده و هدف اصلی آن زنده نگه‌داشتن مسایل مهم پیشرفت در میدان انتخابات است.