۲۵ مرداد ۱۳۹۰

لزوم تغيير در ساختارها و قواعد حاكم بر نظام علمي و فناوري كشور

نظام علمي و فناوري كشور نيازمند تغيير ساختارها و قواعد حاكم بر آن است. همانطور كه در عرصه اقتصاد، تحولاتي مانند اجراي قانون اصل ۴۴ و قانون هدفمندسازي يارانه ها دوره اي جديد را در حوزه اقتصاد رقم خواهد زد، حوزه علم و فناوري نيز نيازمند تغييراتي ساختاري است كه فضاي موجود را واقعي تر، شفاف تر و انگيزه ها را قوي تر نمايد.

۲۷ بهمن ۱۳۸۹
تاملی در شیوه‌های نوین دیپلماسی

دیپلماسی علم و فناوری چیست؟

به تعاملات علم و فناوری میان یک کشور با دیگر ‏بازیگران بین المللی که در خدمت پیشبرد سیاست خارجی آن کشور قرار گیرد و یا روابط سیاسی میان ‏یک کشور و دیگر بازیگران بین المللی که زمینه ساز تعاملات علم و فناوری گردد