۲۷ بهمن ۱۳۸۹
تاملی در شیوه‌های نوین دیپلماسی

دیپلماسی علم و فناوری چیست؟

به تعاملات علم و فناوری میان یک کشور با دیگر ‏بازیگران بین المللی که در خدمت پیشبرد سیاست خارجی آن کشور قرار گیرد و یا روابط سیاسی میان ‏یک کشور و دیگر بازیگران بین المللی که زمینه ساز تعاملات علم و فناوری گردد