۲۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۰

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

برنامه راهبردی

 

 

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت -سطح کلان

چکیده برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت-سطح کلان

برنامه راهبردی زنجیره تامین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

چکیده برنامه زنجیره تامین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

برنامه راهبردی زنجیره تامین تجهیزات حمل و نقل

چکیده برنامه زنجیره تامین تجهیزات حمل و نقل

برنامه راهبردی زنجیره تامین فرآورده های غذایی

چکیده برنامه زنجیره تامین فرآورده های غذایی