تنظیمات چاپ
تاریخ:
۴ آبا ۱۳۹۴ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۰۹:۴۶

دستور کار مجلس در هفته نخست آبان؛ حضور ظریف در صحن علنی

دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه (۴ آبان ) و سه شنبه (۵ آبان) اعلام شد.

به گزارش عیارآنلاین،مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه (۴ آبان) و سه شنبه (۵ آبان ) جلسات علنی دارد که دستور کار آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (تقاضای ‌تغییر دستور در جلسه علنی مورخ ۷/۵/۱۳۹۳ به تصویب رسید)

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد:طرح حمایت از صنعت برق کشور (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد :لایحه شوراهای حل اختلاف برای تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق اصل۸۵ (تقاضای تغییر دستور و تقاضای ‌رسیدگی ‌طبق ‌اصل ۸۵ قانون ‌اساسی‌ در جلسه ‌علنی‌ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید)

گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد:طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است) (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد:طرح اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد:لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (در اجرای ماده ۱۴۶ آئین‌نامه داخلی بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان محترم و دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت. ضمناً گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد‌لایحه‌بیمه‌اجباری‌مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث‌مستندبه‌ماده(۱۴۶)‌آئین نامه داخلی ‌و تبصره(۱) آن‌ واصل‌ و تقدیم ‌شده است)

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی(دراجرای‌ماده۱۰۴آئین‌نامه‌داخلی‌با اولویت‌در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون عمران درمورد:طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها (دراجرای‌ماده۱۰۴آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون عمران درمورد:طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:طرح جرم سیاسی(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد:طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- سؤال آقای حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان از وزیر محترم امورخارجه.

منبع: ایسکانیوز