زندگی‌نامه منوچهر طاهری

آخرین اخبار بایگانی

پارسال ۵٨ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شد

مصرف گاز بخشهای خانگی، صنایع و نیروگاهی پارسال شاهد ثبت رکوردی جدید بود و ۶۴٠ میلیون مترمکعب گاز به این بخشها تحویل شد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: