زندگی‌نامه مرضیه گرد

آخرین اخبار بایگانی

قانون جدید مدارس غیر دولتی فرصت طلایی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی

گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی: استفاده از ظرفیت های قانون جدید مدارس غیر دولتی فرصت طلایی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی است. مسئولیت و وظایف موسسان نسبت به قبل بیشتر شده است که این امر در کاهش مشکلات مدارس غیر دولتی نسبت به گذشته، بسیار موثر خواهد بود. با هدف افزایش کارایی مدارس غیر دولتی باید نظارت تخصصی را افزایش دهیم. اعضای شورای هماهنگی موسسان گروه های تیمی را جهت نظارت از مدارس غیر دولتی تشکیل دهند تا با بازدیدهای فصلی در جهت رفع مشکلات احتمالی مدارس اهتمام نمایند. در راستای توسعه عدالت آموزشی پوشش تحصیلی دانش آموزان در مناطق محروم از طریق خرید خدمات آموزشی از سال آینده افزایش می یابد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: