زندگی‌نامه محمد شریفی مقدم

آخرین اخبار بایگانی

اجرا نشدن تعرفه‌های پرستاری موجب کاهش خدمات می‌شود

عدم اجرای قانون، باعث می‌شود پرستاران بی‌انگیزه می‌شوند و در نتیجه، خدماتی که به مردم و بیماران ارائه می‌دهند، از کیفیت و کارایی لازم برخوردار نخواهد بود. تداوم چنین شرایطی، به نفع مردم و بیماران نخواهد بود؛ زیرا منافع اجرای این قانون متوجه مردم است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: