زندگی‌نامه مجتبی زینی وند

آخرین اخبار بایگانی

دستیابی به برنامه‌های توسعه پایدار از آموزش و پرورش می‌گذرد

مجتبی زینی وند: نهاد تعلیم و تربیت می تواند به تربیت شهروندانی مسئولیت پذیر و ایجاد تغییرات مثبت در شیوه تفکر کمک کند همچنین در ترویج فرهنگ توسعه پایدار اثرگذاری داشته باشد. بسیاری از فعالیت ها برای دستیابی به توسعه پایدار از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد. اگر برونداد آموزش و پرورش مناسب نباشد بازخورد آن گریبانگیر سراسر جامعه خواهد شد بنابراین باید به آموزش و پرورش نگاهی فراگیر شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: