زندگی‌نامه علی زرافشان

آخرین اخبار بایگانی

کیفیت مدارس دولتی با تفکیک و تنوع مدارس کاهش می‌یابد

زرافشان: سند تحول بنیادین اصل را بر عدالت تربیتی قرار داده و پرهیز از جداسازی و تفکیک در این سند تصریح شده است که باید به حداقل برسد. در آموزش و پرورش رویکرد فعلی ما به جای جداسازی، فراگیری است زیرا دانش‌آموزان قرار است در جامعه در کنار هم زندگی کنند و این مسئله را باید از مدرسه یاد بگیرند، بنابراین تفکیک و جداسازی دانش‌آموزان روش درستی نیست. جدا کردن دانش‌آموزان باعث خالی شدن مدارس دولتی از تنوع استعدادها می‌شود، این جداسازی به نفع دانش‌آموزانی که جدا می‌شوند نیست و توانایی تعامل سازگار با جامعه در آنها کاهش می‌دهد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: