چهره هفته

علی طیب نیا

پیوستن ایران به FATF به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل شده است. عده ای آن را به واسطه مبارزه با پولشویی و قاچاق تایید و درمقابل برخی هم از منظر خودتحریمی و شفافیت برای نهادهای خارجی به مخالفت جدی با آن برخواسته اند.

  اسماعیل اسفندیارپور
  مجید موافق قدیری
  سعید نمکی
  محمد باقر لاریجانی
  محمود شکری
  رحیم میدانی
  رسول خضری
  آریا الستی
  محمد هادی ایازی
  محمد شریفی مقدم