چهره هفته

علی طیب نیا

پیوستن ایران به FATF به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل شده است. عده ای آن را به واسطه مبارزه با پولشویی و قاچاق تایید و درمقابل برخی هم از منظر خودتحریمی و شفافیت برای نهادهای خارجی به مخالفت جدی با آن برخواسته اند.

  علی چگینی
  حسن رکنی
  علی اصغر ملکی
  محمد یوسفی
  علیرضا ولی
  محمد حسینی
  ابراهیم رزاقی
  پدرام سلطانی
  حسین صفایی
  بهزاد سلطانی
  حسین سلیمی
  محمد مهدی طهرانچی