چهره هفته

علی طیب نیا

پیوستن ایران به FATF به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای کشور تبدیل شده است. عده ای آن را به واسطه مبارزه با پولشویی و قاچاق تایید و درمقابل برخی هم از منظر خودتحریمی و شفافیت برای نهادهای خارجی به مخالفت جدی با آن برخواسته اند.

  عباس آخوندی
  علی اکبری
  محمد مهدی مفتح
  حمیدرضا فولادگر
  محمدرضا پورابراهیمی
  علیرضا محجوب
  مسعود پزشکیان
  سید حسین افضلی
  انوشیروان محسنی بندپی
  سید محمد صاحبکار خراسانی