۲۰ مهر ۱۳۹۴

کاهش سهم فارغ التحصیلان در اشتغال صنعت نسبت به خدمات

سهم صنعت در اشتغال تحصیل‌کرده‌ها کمتر از ۳۰ درصد است و بیشترین تعداد تحصیل‌کرده‌های دانشگاه ها به سمت اشتغال در خدمات می‌روند.

۲۰ مهر ۱۳۹۴
یک استاد دانشگاه مطرح کرد

کاهش سهم فارغ التحصیلان در اشتغال صنعت نسبت به خدمات

سهم صنعت در اشتغال تحصیل‌کرده‌ها کمتر از ۳۰ درصد است و بیشترین تعداد تحصیل‌کرده‌های دانشگاه ها به سمت اشتغال در خدمات می‌روند.