۱۵ مرد ۱۳۹۴
36 میلیون حساب بانکی مسدود شد

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار حساب بانکی فاقد هویت فعالند

تعداد حساب های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفاً ۲ میلیون و۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره؛ فعال هستند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب ها است و ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند اما مسدود شده اند.

۱۰ تیر ۱۳۹۴

آخرین تمهیدات بانک مرکزی در مواجه با موسسات مالی غیر مجاز

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی آخرین تمهیدات این بانک در مواجه با موسسات مالی غیر مجاز را تشریح کرد.