۲۲ فرو ۱۳۹۶
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:

ظرف دو سال، کشاورزان ایران را به مرفه‌ترین اقشار جامعه تبدیل می‌کنم

مقتدایی، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: در حالی که اقتصادِ بخش عمده ای از مردم کشور از بخش کشاورزی تامین می شود، عدم حمایت از بخش کشاورزی، ضربه ای جبران ناپذیر به نظام و کشور وارد می‌کند. هر چند که طبق آمارها، ٣۰ درصد مردم روستانشین و ٧۰ درصد شهرنشین هستند ولی متاسفانه دولتمردان اغلب فراموش می کنند که بیش از ٨۰ درصد همین شهرها کاملا اقتصاد کشاورزی‌محور دارند و اگر کشاورزی دچار لطمه شود آن شهرها و مردمان ساکن آن شهرها نیز دچار فقر و عقب ماندگی می شوند.