۱۳ دی ۱۳۹۳

نوازش اعتدالی نواز

صرف نظر کردن ایران از اجرای بند «ببر یا بپرداز» در قرارداد صادرات گاز به پاکستان از جهاتی می تواند به زیان ایران تمام شود که تاثیر منفی این کار بر قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه و هر قرارداد آتی دیگر از آن جمله است.

۱۴ آذر ۱۳۹۳
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

سرمایه‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در کشاورزی مکانیزه طی یک سال اخیر

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی گفت: برای توسعه کشاورزی مکانیزه ۱۵۵۰ میلیارد تومان در بخش ماشین آلات کشاورزی کشور در یکسال گذشته سرمایه گذاری شده است.