۱۳ مهر ۱۳۹۴

پزشکان جذب مناطق محروم می شوند، اما ماندگار نمی شوند

توجه به مناطق محروم و ایجاد شرایط بهتر برای زیست مردم این مناطق، معمولا شعار همه سیاستمداران به ویژه در برهه‌های حساسی همچون مقطع انتخابات است. پس از گذر از این بازه تاریخی نیز تبدیل شدن این شعارها به عمل و به بیان ساده‌تر، از گفتار به کردار رسیدن و عملیاتی شدن وعده‌های دولت‌ها و خواسته‌های مردم، معمولا یکی از چالش‌های بزرگ به شمار می‌رود.

۱۱ شهر ۱۳۹۴

مجلس بر سر دوراهی: تجمیع یا تفکیک بیمه‌‌ها

«تجمیع منابع سلامت» به عنوان یکی از موضوعات قابل تامل و مهم این حوزه، بارها و بارها مورد نقد و ارزیابی صاحب‌نظران قرار گرفته و البته نظرات گوناگون و موضع گیری متفاوتی در قبال آن وجود دارد. این رویکرد، آن زمان بحث‌برانگیزتر می‌شود که بدانیم اتفاق نظر بر این است که عبور قطار سلامت آن بدون گذر از ایستگاه «تجمیع بیمه‌ها»‌ امکان پذیر نیست.