۲۵ دی ۱۳۹۳
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری خبر داد

اعتبار ویژه پژوهشی برای متخصصین ایرانی داخل و خارج از کشور

ضرغام گفت: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران اعتبار ویژه پژوهشی برای متخصصین ایرانی داخل و خارج از کشور در نظر گرفته است.

۲۴ دی ۱۳۹۳
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران:

موفقیت مراکز نوآوری مستلزم پژوهش‌های بنیادی است

ضرغام گفت: موفقیت مراکز نوآوری مستلزم پژوهش‌های بنیادی و همکاری مراکز دانشگاهی است.