۱۴ مهر ۱۳۹۵

سن یک میلیون و۳۰۰ هزار مجرد در کشور از حد متعارف ازدواج گذشته است

مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت که سن یک میلیون و ۳۰۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور از محدوده متعارف ازدواج گذر کرده است.
ند و دیگر در سن ازدواج قرارندارند.