۱۵ خرد ۱۳۹۵

معاون بنیاد ملی نخبگان: بازگشت نخبگان به کشور افزایش دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان گفت: اجرای کامل برنامه های مرتبط با شناسایی و رفع کمبودها و نارسایی های نخبگان زمینه ساز کاهش فرار مغزها و بازگشت بسیاری از آنان به کشور شده است.

۱۷ دی ۱۳۹۴

دستور العمل‌های جدید حمایت از نخبگان تحول اساسی در پرورش استعدادها ایجاد می‌کند

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه توجه ویژه در راستای حمایت از نخبگان در تدوین برنامه ششم توسعه کشور شده است، گفت: در راستای حمایت از نخبگان دولت تکالیف ویژه برای دستگاهها برای پشتیبانی از فعالیت این افراد تبیین کرده است.

۱۶ دی ۱۳۹۴
معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان:

برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به نخبگان دارد

معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان گفت: براساس برنامه ششم توسعه همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند، برنامه‌های خود در راستای چگونگی حمایت و جذب از نخبگان اعلام کنند که با عملیاتی شدن آن می‌توانیم شاهد تحول اساسی در این زمینه باشیم.