۱۶ مهر ۱۳۹۵

حمایت از پایان نامه های مشترک باصنعت در دستور کار ستاد نانو قرار گرفت

مدیر کارگروه توسعه نیروی انسانی ستادنانو گفت: بر اساس سیاست های جدید ستاد نانو، بنا داریم از پایان نامه هایی که مبتنی بر نیازصنعت هستند حمایت ویژه ای داشته باشیم.