۲۲ خرد ۱۳۹۶
گزارش یک نیم‌روز مجلس از لایحه تفکیک سه وزارتخانه:

از فلج شدن تولید ملی تا بازگشت به عقب

در جلسه بررسی لایحه تفکیک سه وزارتخانه، نمایندگان بحث‎های مهمی درباره اثرات این تفکیک بر تولیدملی، واردات، رکود مسکن، مشکلات جوانان و.. بیان کردند که نهایتاً دوفوریت لایحه رأی نیاورد و نمایندگان به یک‌فوریت آن رأی مثبت دادند.

۲ خرد ۱۳۹۶
نماینده مجلس مطرح کرد؛

غفلت دستگاه‌های مربوطه از توجه به تحصیل دختران مناطق محروم

ابطحی، نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: از طریق نهضت سوادآموزی بی‌سوادی را بسیار کاهش یا حتی ریشه‌کن کردیم اما این مسئله تنها تا پایان مقطع ابتدایی کاربرد داشت به همین دلیل در ادامه مراکز آموزشی شبانه روزی و دانش‌سراهایی بینابین روستاهای محروم ایجاد شد اما این مهم به دلیل عدم پیگیری دولت‌ها به سرانجام و سامان نرسید به همین دلیل امروز شاهد بازماندن دختران بسیاری از تحصیل هستیم. فرهنگسازی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و حل مشکل شبکه راه‌های روستایی می‌تواند کمک بزرگی به از بین رفتن شکاف تحصیلی میان دختران و پسران کند.