۶ مرد ۱۳۹۴

تهیه نقشه جدید پوشش گیاهی برای ۶۷ میلیون هکتار از عرصه های کشور

نقشه جدید پوشش گیاهی برای ۶۷ میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور با استفاده از داده های ماهواره ای در دست تهیه است.

۲۳ تیر ۱۳۹۴

۱ میلیون هکتار از مراتع کشور سالانه زیر پوشش طرح های اصلاح و احیاء قرار می گیرد

مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری پیش بینی کرد تا پایان برنامه ششم توسعه ضریب حفاظت از عرصه های طبیعی و ملی کشور تا ۸۰ درصد ارتقا یابد.

۲۳ تیر ۱۳۹۴

۱ میلیون هکتار از مراتع کشور سالانه زیر پوشش طرح های اصلاح و احیاء قرار می گیرد

مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری پیش بینی کرد تا پایان برنامه ششم توسعه ضریب حفاظت از عرصه های طبیعی و ملی کشور تا ۸۰ درصد ارتقا یابد.