۵ دی ۱۳۹۵

درخواست انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن از دولت برای استفاده از سیاست تشویقی در بخش معدن

دبیرکل انجمن تولید کنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: امروز سیاست های تنبیهی نمی تواند پیامد رشد تولید و صادرات را به دنبال داشته باشد، بنابراین انتظار فعالان بخش معدن بهره گیری از تشویق به عنوان جایگزین سیاست های قهرآمیز است.

۴ خرد ۱۳۹۵

موضوع قیمت گذاری سنگ آهن نیازی به دخالت دولت ندارد

گرچه سنگ آهن همچنان در پیچ و خم حواشی قرار دارد، اما دبیر انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ آهن پیش بینی خود را درباره میزان تولید این محصول را بدون تغییر نسبت به سال گذشته عنوان کرده و می‌گوید اگر تولید همچون سال قبل خواهد بود مگر اینکه دولت با تغییر سیاستی مثل افزایش حقوق دولتی این معادلات را به هم بریزد.

۲۰ فرو ۱۳۹۴
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

رایزنی‌های جدی برای خروج از بحران سنگ آهن در دستور کار قرار گرفت

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: تداوم کاهش قیمت سنگ آهن موجب شد تا این انجمن نسبت به تشکیل کارگروه خروج از بحران سنگ آهن اقدام کند و براین اساس رایزنی های جدی با وزارت صنعت دستگاههای دولتی و مراجع بین المللی در دستور کار قرار گرفته است.

۱۴ آبا ۱۳۹۳
دبیر انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان سنگ آهن خبر داد

تشکیل کنسرسیوم سنگ‌آهن برای رقابت با چینی‌ها

به گفته دبیر انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان سنگ آهن، با توجه به این که عمده خرید سنگ آهن ایران که توسط چین انجام می‌شود، آذر ماه امسال قرار است تصمیماتی برای تشکیل یک کنسرسیوم سنگ آهن برای رقابت با چینی‌ها اتخاذ شود.