۲۳ دی ۱۳۹۴

درخواست کمک دانشگاه تهران از دولت

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه از سازمان برنامه و دولت درخواست دارد تا در برنامه ششم بودجه ای را به صورت اختصاصی برای تجهیز و نوسازی زیرساخت های این دانشگاه اختصاص دهد.

۶ دی ۱۳۹۴

اختیارات هیئت امناء دانشگاه‌ها در برنامه ششم کاهش می‌یابد

معاون اداری مالی دانشگاه تهران گفت: در برنامه ششم زمینه‌های وجود دارد که اختیارات هیئت امناء دانشگاه‌ها در آن دست‌کاری می‌شود و این اختیارات کاهش می‌یابد که این موضوع قطعاً به نفع دانشگاه‌ها نیست.