۴ تیر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون صنایع در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

عدم مدیریت واحد تولید و بازرگانی با احیاء دوباره وزارت بازرگانی

حسینی‌کیا با بیان اینکه مسئله تفکیک وزارت صنعت، بازگشت دوباره به گذشته است، گفت: کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل در فرایند اخذ مجوز واحدهای تولیدی، اشراف اطلاعاتی یک مجموعه یا نهاد متولی از میزان تولید، کمبود‌ها، نیازها و متناسب با آن تصمیم‌گیری برای عرضه‌وتقاضا محصولات مورد نیاز ازجمله اثرات مثبت ادغام وزارتخانه صنعت‌، معدن و تجارت بوده است.

۴ خرداد ۱۳۹۶

عدم حمایت از تولید داخل، عدم نظارت و رانت؛ سه ضلع واردات واگن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص علت واردات واگن به کشور علی‌رغم وجود داشتن پتانسیل‌های تولید داخلی آن گفت: عدم حمایت مسئولین ازتولیدکنندگان داخلی، رانت دولتی و عدم نظارت مسئولان متولی دست‌به‌دست هم می‌دهند برای فراهم شدن زمینه‌های واردات واگن که نتیجه آن تعطیلی صنعت ریلی کشور است.