۷ شهریور ۱۳۹۶
نماینده مجلس:

موضوع نظام ملی نوآوری با حضور کارشناسان بررسی شد

رئیس کمیته اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع نظام ملی نوآوری در نشست کمیته اقتصاد دانش بنیان خبر داد و گفت: اشتغالزایی در بستر نوآوری رشد می کند.