۴ خرد ۱۳۹۴
خداحافظی با نسخه‌های بدخط

الکترونیکی‌شدن نسخه ها جلوی قاچاق را می‌گیرد

الکترونیکی‌شدن نسخه‌های پزشکان طرحی است که از سال قبل در وزارت بهداشت مطرح شده و این طرح در راستای الکترونیکی شدن کلیه پرونده‌های پزشکی و بیمارستانی قرار بود به اجرا درآید.

۱۸ آبا ۱۳۹۳
مره‌صدق:

رفع دغدغه‌های پرستاران با اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت خدمتی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه تنها راه رفع دغدغه های پرستاران اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت خدمتی پرستاران است، گفت:‌ در این قانون برای اضافه‌کاری پرستاران محدودیت‌هایی درنظر گرفته شده تا افزایش ساعت اضافه کاری آنها منجر به افت خدمت به بیمار نشود.