۱۲ آبان ۱۳۹۶
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور:

طرح تحول سلامت به اهداف اصلی خود رسیده است

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ضعف های طرح تحول سلامت از نظر حمایت مالی و شیوه های اجرایی، با هماهنگی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونین وی برطرف خواهد شد.

۲۰ اسفند ۱۳۹۵
در دومین همایش پزشکان خانواده در مازندران مطرح شد:

نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه‌ای روبه رو است

معاون توسعه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه‌ای روبه رو است.

۱۹ اسفند ۱۳۹۵
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

ساختار نظام سلامت کشور باید تغییر کند

معاون توسعه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت که ساختار نظام سلامت کشور نیاز به تغییر اساسی دارد.

۴ دی ۱۳۹۵
معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی:

دولت و مجلس مصمم به تداوم اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده هستند

نمکی، معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی: دولت و مجلس مصمم به تداوم اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده هستند، «شرایط برای اجرای طرح پزشک خانواده در همه شهرهای کشور آسان می‌شود.»

۴ دی ۱۳۹۵
معاون امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه:

۷۰درصد جمعیت کشور تا پایان سال ۹۵ زیرپوشش پزشک خانواده قرار می‌گیرند

نمکی، معاون امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه: ۷۰ درصد جمعیت کشور تا پایان سال ۹۵ زیر پوشش طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار خواهند گرفت. طرح پزشک خانواده تنها متعلق به استان های فارس و مازندران نیست بلکه متعلق به تمام کشور است و ما بر اساس ماده ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۸ قانون برنامه پنجم مکلف بودیم که این طرح را در کشور توسعه دهیم.

۵ اسفند ۱۳۹۴

پرداخت تنها ۳۰۰ میلیارد از ۴۸۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به استفاده از صاحب نظران کشور و رویکرد جدید این سازمان در تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: ابتدا احکام دائمی که نیازمند استمرار آن در سال اول برنامه ششم توسعه هستیم را به مجلس ارائه دادیم زیرا ممکن است در سال ۹۵، زمان کافی برای ارائه احکام جدید نداشته باشیم.

۲۹ خرداد ۱۳۹۴
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:

۲۵ سال قبل هزینه سنگین بیماری های غیرواگیر را هشدار دادیم

معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اظهارداشت: ۲۵ سال پیش گفتیم، طوفانی از بیماری های غیرواگیر در آینده خواهیم داشت که هزینه های سرسام آوری به کشور تحمیل خواهد کرد.

۲۹ خرداد ۱۳۹۴

پزشکان حمایت مردمی را از دست داده و تنها مانده‌اند

معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: متأسفانه جامعه پزشکی به خاطر نوع برخوردش با مردم، حمایت مردمی را از دست داده و تنها مانده است و دارد منزوی می‌شود