۴ آذر ۱۳۹۴
مدیر عامل شرکت OTC؛

تولید در غیاب تحقیق و پژوهش هیچ‌گاه به کسب دانش فنی پیشرفته منجر نخواهد شد

صنعتگران در کشور به سمت تولیدات صنعتی در بخش نفت و گاز کشیده شدند و بر این امر واقف‌اند که تولید در غیاب تحقیق و پژوهش امکان‌پذیر نخواهد بود.

۴ آذر ۱۳۹۴

تولید در غیاب تحقیق و پژوهش هیچ‌گاه به کسب دانش فنی پیشرفته منجر نخواهد شد

صنعتگران در کشور به سمت تولیدات صنعتی در بخش نفت و گاز کشیده شدند و بر این امر واقف‌اند که تولید در غیاب تحقیق و پژوهش امکان‌پذیر نخواهد بود.

۲۷ آبا ۱۳۹۴
نگاه یک کارشناس؛

پژوهش از جنس سرمایه است

بدون تحقیق و پژوهش و فناوری، صنعت نمی تواند نفس بکشد، اقتصاد نمی تواند رشد کند. از این رو برای رسیدن به اقتصاد هدفمند و نوآوری نیازمند به ایجاد و توسعه فناوری هستیم.