۲۴ آذر ۱۳۹۴

به دنبال افزایش سهم ریلی در بنادر خوزستان هستیم

در صورت بهبود روند ایجاد زیرساختهای ارتباط ریلی در بنادر خوزستان، سهم حمل و نقل ریلی در این بنادر از حدود سه تا پنج درصد فعلی به حداقل ۳۰ درصد افزایش می یابد.