۲۷ آذر ۱۳۹۳

۳۵۰۰ پزشک‌ هر کدام سالی دو، سه میلیارد تومان رشوه می‌گیرند؟!

وزیر بهداشت، امروز از زیرمیزی سالانه هفت تا ده هزار میلیاردی در نظام سلامت خبر داده است. با توجه به آمار پزشکان کشور، این اعداد به معنای این است که چیزی حدود ۳۵۰۰ پزشک، هر کدام سالی دو سه میلیارد تومان رشوه می‌گیرند!

۱۲ شهر ۱۳۹۳

کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی هزینه های درمانی در بیمارستان های دولتی

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کاهش پرداخت بیماران در بخش بستری بیمارستان های دولتی به پنج تا ۱۰ درصد را از مهمترین مزایای برنامه طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد.