۳۱ شهریور ۱۳۹۴

تعرفه بالای واردات قهوه فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی /ترکیه مشتری قهوه ایرانی

مدیر صادرات صنایع پارت سازان با بیان اینکه قهوه جزء کالاهای ۹ و ۱۰ لوکس در نظر گرفته شده، گفت: معتقدیم این اقدام دولت برای صنعت قهوه مفید بوده اما تعرفه گذاری واردات این محصول کماکان نیازمند ساماندهی است تا با افزایش تعرفه از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.

۳۱ شهریور ۱۳۹۴

تعرفه بالای واردات قهوه فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی /ترکیه مشتری قهوه ایرانی

مدیر صادرات صنایع پارت سازان با بیان اینکه قهوه جزء کالاهای ۹ و ۱۰ لوکس در نظر گرفته شده، گفت: معتقدیم این اقدام دولت برای صنعت قهوه مفید بوده اما تعرفه گذاری واردات این محصول کماکان نیازمند ساماندهی است تا با افزایش تعرفه از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.