۱ مهر ۱۳۹۴

تعرفه بالای واردات قهوه فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی /ترکیه مشتری قهوه ایرانی

مدیر صادرات صنایع پارت سازان با بیان اینکه قهوه جزء کالاهای ۹ و ۱۰ لوکس در نظر گرفته شده، گفت: معتقدیم این اقدام دولت برای صنعت قهوه مفید بوده اما تعرفه گذاری واردات این محصول کماکان نیازمند ساماندهی است تا با افزایش تعرفه از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.

۱ مهر ۱۳۹۴

تعرفه بالای واردات قهوه فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی /ترکیه مشتری قهوه ایرانی

مدیر صادرات صنایع پارت سازان با بیان اینکه قهوه جزء کالاهای ۹ و ۱۰ لوکس در نظر گرفته شده، گفت: معتقدیم این اقدام دولت برای صنعت قهوه مفید بوده اما تعرفه گذاری واردات این محصول کماکان نیازمند ساماندهی است تا با افزایش تعرفه از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.